ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
      : Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
 
ชื่อย่อ
: วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
      : B.Eng. (Mechatronics Engineering)