ชื่อหลักสูตร
  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  Bachelor of Engineering Program in Mechatronics Engineering
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 
ชื่อเต็ม
: วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
      : Bachelor of Engineering (Mechatronics Engineering)
 
ชื่อย่อ
: วศ.บ. (วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์)
      : B.Eng. (Mechatronics Engineering)
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  เพื่อผลิตวิศวกรเมคคาทรอนิกส์ที่มีความสามารถพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้เหมาะสมกับความต้องการของอุตสาหกรรม ธุรกิจและพาณชย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันและอนาคต
  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่สนใจงานออกแบบด้านเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้มีโอกาสศึกษาถึงระดับปริญญา ทางด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ โดยให้มีความรู้ความชำนาญในด้านสาขาดังกล่าว และสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ 
สร้างความก้าวหน้าและนำไปประกอบวิชาชีพได้
  เพื่อผลิตวิศวกรที่มีทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม ในการประกอบอาชีพวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
  เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถในการวิจัย พัฒนา และแก้ปัญหาด้านวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรนี้
  เพื่อให้บริการทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
  สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าทางด้าน เครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เทียบเท่า
  เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคสังคมรังเกียจหรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและปฎิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยเคร่งครัดทุกประการ
  โอกาสทางวิชาชีพ
  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาในกลุ่มวิชาเลือกเพื่อให้ได้ใบประกอบวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
  วิศวกรประจำโรงงานผลิตรถยนต์
  วิศวกรประจำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรผลิตไอซี และวงจรอิเล็กทรอนิกส์
  วิศวกรประจำโรงงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอที่ใช้เครื่องจักรกล
  อาจารย์ นักวิชาการ และที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชน
  ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ
  ค่าใช้จ่ายลงทะเบียนแรกเข้า 3,500 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของค่าเทอมโดยประมาณ 28,900 บาท) 
(เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 213,200 บาท (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  มหาวิทยาลัยเน้นเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับสังคม (เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนอื่น)
  กองทุนเพื่อการศึกษา
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และ กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)